STANOVY MATICE ČECH, MORAVY A SLEZSKA

                                                                     STANOVY 

                                                                     --------------

                                     

                                                                            

                                                  

 

 

 

                                         Stanovy Matice Čech , Moravy a Slezska zapsaného spolku.

 

   I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

        1.  Názvem spolku je MATICE ČECH, MORAVY A SLEZSKA, zapsaný spolek /dále jen MATICE ČMS, z.s./.

        2.  Sídlo ústředí spolku je na adrese  : Politických Vězňů 115 31/9  NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1.    

        3.  MATICE ČMS, z.s. je právnickou osobou a může na území ČR zřizovat krajské, okresní a místní výbory,

             případně důvěrníky /mluvčí/

        4.  Ve své činnosti navazuje na program MATICE ČESKÉ, založené r.1831 .

        5.  Je dobrovolným, otevřeným sdružením občanských iniciativ / kolektivní členství / a občanů

             /individuální členství/, které spojuje společný zájem vyjádřený v poslání MATICE ČMS.

        6.  Nejvyšší orgán MČSM je členská schůze, která se schází min. jedenkrát do roka.

             Schůzi svolává předseda písemně 14 dní předem.

        7.  Kdy je hlasování platné - usnášení je schopná nadpoloviční většina přítomných na schůzi,

             věc je odhlasována při získání většiny přítomných členů.

        8.  Předseda je statutární orgán MČMS volený všemi členy na členské schůzi, je starší 18 let 

             a oprávněný k jednání  jménem MČMS se státními správními a dalšími orgány a institucemi

             v ČR i zahraničí. Předseda je oprávněn jménem MČMS podepisovat listiny tak, že k tištěnému 

             názvu MČMS nebo otisku razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.

        9.  Tříčlenná revizní komise :

             A)  Samostatně vykonává kontrolní činnost hospodaření a dodržování stanov.

             B)  Na výroční schůzi předkládá výroční písemnou zprávu o provedených kontrolách.

             C)  Členem kontrolní komise musí být člen MČMS starší 18 let.

       10.  Ekonom je člen MČMS starší 18 let, který se stará o finanční prostředky SU.

 

  II.   POSLÁNÍ MATICE ČMS.

        1.  Chránit a rozvíjet národní uvědomění , přispívat k vzájemnému sbližování národů a

             národností doma i v zahraničí.

        2.  Šířit ideály humanismu a demokracie, podílet se na upevňování důstojnosti a úcty 

             člověka, přispívat k zachování svrchovanosti a územní celistvosti ČR.

        3.  Vytvářet podmínky pro aktivní a účelovou činnost v oblasti národní i světové kultury, 

             ochrany českého jazyka a jeho užívání.

        4.  Rozvíjet ediční činnost, spolupracovat se sdělovacími prostředky, kulturními a vědeckými

             institucemi a sdruženími.

        5.  Prosazovat prioritu národních zájmů v oblasti vnitřní i globální ekonomiky ČR.

        6.  MČMS je pořadatelem nebo spolupořadatelem kulturních osvětových vzdělávacích akcí v

             domácím i mezinárodním  měřítku.

       

  III.   ČLENSTVÍ V MATICI ČMS.

        1.  Jak individuální, tak kolektivní členství vzniká na základě přihlášky a vyjádřením souhlasu

             s posláním Matice ČMS.

        2.  Kolektivní členství je stvrzeno uzavíráním zvláštní dohody, obsahující práva a závazky

             kolektivního člena.

        3.  Individuálním členem se může stát občan starší 15 let. Být volen do příslušných orgánů 

             je ohraničeno dovršením 18 let.

        4.  Povinností každého člena je zachovávání stanovy organizace, aktivně se podílet na vytýčení

             a důsledném naplňování projektů.

 

  IV.   STRUKTURA  ORGÁNU  MČMS.

        1.  Nejvyšším orgánem je CELOSTÁTNÍ  SHROMÁŽDĚNÍ , které volí a schvaluje pro činnost

             MATICE  ČMS :

             - Celostátní radu

             - Celostátní revizní komisi

             - Regionální orgány

             - Zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období

             - Stanovy a program činnosti pro nejbližší období

        2.  V období mezi celostátními shromážděními řídí činnost celostátní rada, která volí ze svého středu :

              - předsedu, dva místopředsedy, hospodáře, tříčlennou revizní komisi a další funkce dle potřeby.

                jsou voleni na období 5 let.

        3.  Předseda MATICE ČMS je statutárním zástupcem organizace.

        4.  Řádné celostátní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky.

        5.  Mimořádné celostátní shromáždění se koná vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů.

        6.  Podobná struktura se vytváří podle místních podmínek též v nižších orgánech organizace.

 

   V.   HOSPODAŘENÍ  MČMS.

        1.  MATICE ČMS je neziskovou zájmovou organizací, založenou na dobrovolné aktivitě svých členů a

             sympatizujících.

        2.  Finanční prostředky jsou tvořeny z dobrovolných členských příspěvků, sbírek, úroků a sponzorských

             darů.

        3.  Při zrušení MATICE ČMS se vypořádání majetku řídí podle rozhodnutí závěrečného Celostátního 

             shromáždění organizace ( IV ).

        4.  MČMS hospodaří s finančními prostředky a movitým i nemovitým majetkem, na př. publikace , 

             didaktické pomůcky, daňová evidence a personální dokumentace MČMS které využívá výhradně na 

             úkony spojené s účelem spolku, řádně podložené účetními doklady. Zdrojem majetku MČMS je též

             vlastní vedlejší hospodářská činnost a dále sponzorské dary, granty, subvence a dotace, odkazy, 

             dědictví a jiné příspěvky.Majetek MČMS je vlastněn jedině spolkem, jakožto právnickou osobou.

             Členům  MČMS nevzniká žádné společné podílové či jiné právo k majetku MČMS. Veškerá vklady,

             dary nebo jaká-koli podpora MČMS od fyzických i právnických osob jsou výhradně dobrovolné a

             nevratné.

        5.  MČMS může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost v oblasti vydávání a distribuce publikací, 

             didaktických pomůcek a propagačních materiálů a zprostředkování informací. Prostředky získané

             touto činností se nerozdělují a v plném rozsahu se investují na podporu MČMS.

 

  VI.   ZÁVĚR.

        1.  Stanovy MATICE ČMS z.s. nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

        2.  Navazují na původní stanovy  schválené při vzniku organizace  dnem 01.07.1996 - č.j. II/s - OS/1

             27505/95 - R.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich